Меню Закрыть

Наказ 366 моу

Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервісті.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 478/28608

Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

Відповідно до Законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Кодексу законів про працю України, з метою впорядкування організації заходів соціального і правового захисту у Збройних Силах України НАКАЗУЮ :

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України

Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Збройних Сил України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

Міністр охорони здоров’я України

Міністр соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
19.01.2016 № 27

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2016 р.
за № 478/28608

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) роботи щодо реалізації державної політики з питань здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей (далі – військовослужбовці та члени їхніх сімей), працівників Збройних Сил України (далі – працівники), а також створення сприятливих матеріально-побутових та соціально-правових умов для реалізації військовослужбовцями їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

2. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників здійснюється відповідно до вимог Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони України та інших нормативно-правових актів.

3. Метою організації у ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників є забезпечення їхніх прав і свобод, пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України (у тому числі у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших установлених законом випадках), задоволення матеріальних і духовних потреб особового складу органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (далі – військові частини), підтримання сприятливого соціального клімату та соціальної стабільності у військових колективах, забезпечення статусу військовослужбовців у суспільстві, сприяння зростанню продуктивності праці, всемірній охороні трудових прав працівників.

4. Терміни, що використовуються у цій Інструкції, вживаються у таких значеннях:

громадські інститути у ЗСУ — добровільні об’єднання військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, збори особового складу, ради офіцерів, ради сержантів, ради сімей військовослужбовців військових частин, інші добровільні об’єднання громадян у ЗСУ, які створюються з метою реалізації і захисту їхніх соціальних прав та використання суспільного потенціалу в інтересах людини та колективу;

інформаційно-роз’яснювальна робота — оперативне та об’єктивне доведення і роз’яснення військовослужбовцям та членам їхніх сімей, працівникам державної політики в соціальній сфері, законів України та інших нормативно-правових актів з питань соціального і правового захисту, інформування про діяльність органів державної влади, військового управління, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України;

соціальний паспорт військової частини, підрозділу, гарнізону — документ, який містить дані про соціально-демографічні характеристики особового складу, стан дотримання соціальних гарантій, відомості, що відображають соціальні процеси у військовій частині (гарнізоні), а також іншу інформацію з питань організації та здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників;

соціальні процеси у ЗСУ — зміни змісту, характеру чи масштабів групових явищ, масової поведінки та соціального становища військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників;

телефони довіри — телефонні номери, за якими надається фахова соціально-психологічна, правова допомога, здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота, а також приймається інформація публічного чи конфіденційного характеру з питань, які належать до компетенції відповідних військових частин.

5. Основні напрями здійснення у ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників:

удосконалення законодавства України з питань соціального і правового захисту;

організація моніторингу соціальних процесів у військових частинах та підрозділах, попередження виникнення та нейтралізація випадків соціальної напруги у військових колективах;

реалізація заходів правового і соціального захисту особового складу;

інформаційно-роз’яснювальна робота у військових частинах, гарнізонах, в тому числі через засоби масової інформації, соціальні мережі тощо, з питань пільг, прав та соціальних гарантій, механізмів та шляхів їх набуття й отримання;

співпраця посадових осіб військових частин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інститутами громадськості у ЗСУ, Громадською радою при Міністерстві оборони України та Регіональними громадськими приймальнями Міністра оборони України, об’єднаннями громадян, професійними спілками тощо;

адресна робота з військовослужбовцями та членами їхніх сімей, працівниками, які потребують посиленої допомоги та підтримки, у першу чергу з військовослужбовцями, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва, особами, що мають особливі потреби, та тяжкохворими;

забезпечення роботи телефонів довіри, своєчасний розгляд пропозицій, скарг і заяв громадян з питань соціального і правового захисту, їх оперативне вирішення;

організація і проведення цільових військово-соціологічних опитувань та досліджень;

сприяння соціальній та професійній адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, та членів їхніх сімей;

реалізація заходів щодо шефства у ЗСУ;

організація та контроль процесу оздоровлення і відпочинку дітей в оздоровчих таборах ЗСУ;

моніторинг дотримання у ЗСУ принципу гендерної рівності.

ІІ. Завдання органів та посадових осіб, які здійснюють у ЗСУ соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників

1. Робота щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у ЗСУ здійснюється відповідно до визначених повноважень:

командирами та начальниками всіх рівнів;

районними (міськими, районними у містах, об’єднаними районними, об’єднаними міськими) військовими комісаріатами (далі – районні військові комісаріати);

Київським міським, обласними військовими комісаріатами;

органами військового управління ЗСУ;

начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ та його заступниками;

структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України;

Міністром оборони України та його заступниками;

військовими службовими особами гарнізонів.

Загальне керівництво роботою щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників здійснюється заступником Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків) через Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ (згідно з розподілом обов’язків) через Головне управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ.

2. На командирів та начальників усіх рівнів покладаються завдання щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, визначені чинним законодавством України.

3. На військові частини покладаються такі завдання:

забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців, працівників з реалізації їхніх прав на свободу світогляду і віросповідання;

додержання порядку і правил, пов’язаних з виконанням службових обов’язків та проходженням військової служби, – військовослужбовцями, а також служби у військовому резерві, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів, – військовозобов’язаними або резервістами, призваними на збори;

своєчасне та повне забезпечення військовослужбовців продовольчим, речовим, грошовим та іншими видами забезпечення, а також допомогами та виплатами, виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців відповідно до чинного законодавства України;

ведення відповідного соціального паспорта військової частини та підрозділів;

забезпечення дотримання соціальної справедливості при розподілі службового навантаження та необхідного часу для відпочинку військовослужбовців, працівників, визначення та підтримання порядку надання часу (іншого дня) для відпочинку за невикористані вихідні, святкові та неробочі дні;

забезпечення встановленого законодавством України порядку надання військовослужбовцям, працівникам відпусток та відкликання з них;

охорона здоров’я та праці у військовій частині, створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці та проходження військової служби, побуту військовослужбовців, проведення заходів щодо обмеження дії небезпечних факторів праці та військової служби з урахуванням їх специфіки та екологічної обстановки в місцях дислокації (виконання визначених завдань);

надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам, а також членам сімей військовослужбовців у військових частинах та підрозділах, у місцях дислокації яких відсутні державні або комунальні заклади охорони здоров’я;

аналіз стану здоров’я військовослужбовців і працівників, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва чи є тяжкохворими та перебувають на лікуванні за межами військової частини, їх періодичне відвідування, вирішення їх соціально-побутових потреб, сприяння в проходженні ними соціальної, психологічної реабілітації, інформування у разі потреби районних військових комісаріатів про необхідність надання адресної допомоги їхнім сім’ям;

сприяння військовослужбовцям і працівникам у своєчасному огляді в медико-соціальних експертних комісіях (далі – МСЕК), якщо їх право на допомогу або пільги пов’язане із встановленням інвалідності або визначенням ступеня втрати працездатності без встановлення інвалідності;

забезпечення черговості та справедливого розподілу серед військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників путівок, які надійшли до військової частини, на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, в інших закладах;

створення умов для участі у вирішенні соціально-психологічних, матеріально-побутових потреб та запитів військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей громадських інститутів у ЗСУ, профспілкових організацій;

додержання принципу гендерної рівності при створенні соціально-побутових умов у військовій частині, забезпечення пільг з питань праці, проходження військової служби та виконання службових обов’язків, передбачених законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства;

інформування та роз’яснення про можливості військової частини та гарнізону щодо забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників жилими приміщеннями, а також про права на пільги за користування житлом та плату за комунальні послуги;

забезпечення рівного та справедливого доступу військовослужбовців до реалізації права на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

забезпечення реалізації пільг військовослужбовців та членів їхніх сімей на безоплатний проїзд та перевезення особистого майна у випадках та порядку, передбачених законодавством України;

виготовлення документів, а також встановлення і перевірка фактів, які підтверджують проходження військовослужбовцями військової служби чи служби у військовому резерві резервістами, проходження навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів військовозобов’язаними, виконання обов’язків військової служби, участь в бойових діях, обставини загибелі, поранення, втрати працездатності та інших ушкоджень здоров’я, організація та проведення у максимально стислі строки, виходячи з умов обстановки та у взаємодії з правоохоронними органами, службових розслідувань з цих питань та їх облік;

надання допомоги сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли в період проходження військової служби, у їх похованні, виплата одноразової грошової допомоги батькам та неповнолітнім дітям, а також дітям з інвалідністю з дитинства (незалежно від їх віку) військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження військової служби;

виявлення і розв’язання соціально-правових проблем особового складу, розгляд звернень, які надходять до військової частини, з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, а також ведення особистого прийому громадян, видача необхідних довідок та інших документів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей, працівникам правової допомоги, роз’яснення порядку оскарження неправомірних рішень та дій (бездіяльності) органів військового управління, командирів (начальників);

сприяння у захисті перед роботодавцями інтересів військовослужбовців, які мають відповідне право, щодо збереження основного місця роботи, посади, що були до призову на військову службу, і виплати середнього заробітку;

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізону, районними військовими комісаріатами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

В умовах особливого періоду на військові частини додатково покладаються такі завдання:

надання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні поза пунктами постійної дислокації військової частини, відповідного часу (іншого дня) для відпочинку, у тому числі з можливістю виїзду до місця проживання сім’ї;

сприяння в проходженні соціально-психологічної адаптації військовослужбовцями і працівниками, які зазнали значних фізичних та психологічних навантажень внаслідок виконання службових обов’язків в умовах бойової обстановки або бойових дій, а також тривалий час (понад один місяць) були відірвані від сім’ї та звичного способу життя;

надання правової допомоги, забезпечення захисту цивільних, майнових, інших прав та інтересів військовослужбовців, можливість реалізації яких залежить від умов проходження військової служби та особливостей виконання завдань військовою частиною;

виплата членам сімей військовослужбовців, які проходять військову службу в особливий період, грошового забезпечення цих військовослужбовців у разі неможливості його отримання ними через участь у бойових діях та операціях.

Посадові особи, на яких покладається безпосереднє виконання зазначених вище завдань, зобов’язані не допускати у змісті документів, які видаються військовими частинами, випадків відхилення від передбачених законодавством України формулювань, необхідних за наявності підстав для отримання військовослужбовцями та членами їхніх сімей, працівниками відповідних пільг та соціальних гарантій.

4. На підрозділ військової частини, який розташований в іншому гарнізоні, покладаються такі завдання:

виділення необхідного часу, службового транспорту з метою реалізації військовослужбовцями, працівниками їх прав та пільг, надання яких здійснюється штабом військової частини;

своєчасне та повне отримання і видача військовослужбовцям передбачених для них продовольчого, речового, грошового та інших видів забезпечення у порядку, встановленому чинним законодавством України;

забезпечення долікарською медичною допомогою військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у разі відсутності в місці дислокації підрозділу державних або комунальних закладів охорони здоров’я;

забезпечення транспортними послугами підрозділів, які розташовані у важкодоступних та віддалених від населених пунктів місцевостях, для доставки дітей військовослужбовців та працівників до навчальних закладів, а також хворих до місць надання кваліфікованої медичної допомоги;

ведення відповідного соціального паспорта підрозділу військової частини, який розташований в іншому гарнізоні;

надання своєчасних доповідей командиру військової частини щодо соціально-психологічних, матеріально-побутових потреб та запитів військовослужбовців та членів їх сімей, працівників, проблемних питань та шляхів їх вирішення;

створення умов для участі військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників у діяльності громадських інститутів у ЗСУ, профспілкових організацій;

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізону, районним військовим комісаріатом, органами державної влади та місцевого самоврядування для повного і своєчасного вирішення питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

5. На районні військові комісаріати покладаються такі завдання:

організація роботи із соціального забезпечення членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби в резерві, відповідно до Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року № 937, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за № 73/26518;

надання допомоги сім’ям і батькам військовослужбовців, які загинули чи померли в період проходження військової служби (зборів), у їх похованні;

розгляд звернень, які надходять до районного військового комісаріату, з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також ведення особистого прийому громадян, видача необхідних довідок та інших документів;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, надання членам сімей військовослужбовців правової допомоги, роз’яснення порядку оскарження неправомірних рішень та дій (бездіяльності) органів військового управління, командирів (начальників);

забезпечення взаємодії з військовими службовими особами гарнізонів, військових частин, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими, волонтерськими і благодійними організаціями щодо надання фінансової, матеріальної, правової та інших видів допомоги військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;

своєчасне та всебічне реагування на звернення військових частин та членів сімей військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, контузії, каліцтва, осіб, що мають особливі потреби, та тяжкохворих щодо надання адресної допомоги за місцем їх лікування, реабілітації чи постійного проживання;

систематичне уточнення інформаційних та довідкових матеріалів з питань механізмів реалізації пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України для військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі соціальної реклами, контактних даних (адрес, телефонів, прізвищ, імен та по батькові керівників) органів соціального захисту та соціальних служб, волонтерських та благодійних організацій;

ведення обліку військовослужбовців та членів їхніх сімей, які потребують посиленої соціальної допомоги та підтримки, а також результатів надання їм адресної допомоги (додаток 1).

6. На Київський міський, обласні військові комісаріати, органи військового управління ЗСУ, структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України покладаються такі завдання:

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань соціального і правового захисту;

організація моніторингу соціальних процесів у підпорядкованих військових частинах, впливу на них рівня забезпечення прав і свобод військовослужбовців, їх соціального захисту з боку держави, попередження виникнення та нейтралізація випадків соціальної напруги у військових колективах;

планування, методичне забезпечення, координація та контроль проведення заходів соціального і правового захисту особового складу в районних військових комісаріатах, військових частинах;

систематична та цільова інформаційно-роз’яснювальна робота у військових частинах, гарнізонах, забезпечення своєчасного роз’яснення положень та вжиття управлінських рішень при прийнятті нових чи внесенні змін до діючих нормативно-правових актів;

організація співпраці інститутів громадськості у ЗСУ, Громадської ради при Міністерстві оборони України та Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України з органами державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечення роботи телефонів довіри, розгляд пропозицій, скарг і заяв громадян з питань соціального і правового захисту, визначення шляхів їх вирішення;

участь в організації та проведенні цільових військово-соціологічних досліджень;

взаємодія з органами державної влади, установами та закладами з метою сприяння соціальній та професійній адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, та членів їхніх сімей;

організація та контроль проведення заходів щодо шефства у ЗСУ;

забезпечення взаємодії з обласними державними адміністраціями, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, соціальними службами, благодійними та волонтерськими організаціями з питань забезпечення моральної, соціальної та матеріальної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, які її потребують, у першу чергу з числа важкопоранених, скалічених військовослужбовців та осіб, які мають особливі потреби;

участь в організації та контролі процесу оздоровлення та відпочинку дітей військовослужбовців та працівників в оздоровчих таборах ЗСУ, інших санаторно-курортних закладах, закладах оздоровлення та відпочинку всіх форм власності;

систематичне інформування громадськості та засобів масової інформації (через прес-служби, прес-центри, медіа-центри Міністерства оборони України та ЗСУ) про заплановані, реалізовані та такі, що реалізуються, заходи соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей;

моніторинг дотримання у ЗСУ принципу гендерної рівності.

7. На військових службових осіб гарнізонів завдання щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників покладаються в обсягах обов’язків, визначених розділом 1 частини першої Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Заступником начальника гарнізону з виховної роботи ведеться соціальний паспорт гарнізону на підставі відомостей соціальних паспортів всіх військових частин ЗСУ гарнізону.

Заступник начальника гарнізону з виховної роботи повинен щомісяця уточнювати в органах соціального захисту та соціальних службах обласних (районних, районних в містах) державних адміністрацій, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування інформацію про рішення та заходи, які здійснюються в інтересах військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників.

ІІІ. Моніторинг соціальних процесів у ЗСУ

1. Моніторинг соціальних процесів у підрозділах, військових частинах, з’єднаннях, військах та ЗСУ в цілому здійснюється з метою узагальнення відомостей соціального характеру про особовий склад, об’єктивного аналізу соціальних явищ, що відбуваються серед військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, вивчення факторів та чинників, які на це впливають, підготовки довідкових та інформаційних матеріалів щодо стану вирішення питань соціального і правового захисту для врахування в повсякденній діяльності та при прийнятті управлінських рішень Міністерством оборони України, ЗСУ, командуванням військових частин та військовими службовими особами гарнізонів.

2. Моніторинг соціальних процесів здійснюється шляхом ведення у військових частинах та гарнізонах соціальних паспортів, проведення військово-соціологічних досліджень, збору та узагальнення органами військового управління відповідно до компетенції статистичних даних щодо надання статусу учасника бойових дій, проходження служби військовослужбовцями, даних щодо заходів, необхідних для забезпечення пільг та соціальних гарантій при їх звільненні з військової служби, щодо трудових відносин з працівниками, виробничого травматизму, стану забезпечення особового складу відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Кодексу законів про працю України, у тому числі щодо виплати грошових коштів, допомоги, забезпечення житлом, стану медичного та санаторно-курортного забезпечення.

Органи військового управління мають право збирати, обробляти та узагальнювати іншу інформацію з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників, щодо результатів проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, гендерної рівності, діяльності громадських інститутів у ЗСУ.

3. Cоціальний паспорт на мирний час військової частини, підрозділу, гарнізону ведеться відповідно до форми, наведеної у додатку 2 до цієї Інструкції.

4. Cоціальний паспорт на особливий період військової частини, підрозділу, гарнізону ведеться відповідно до форми, наведеної у додатку 3 до цієї Інструкції.

5. Соціальний паспорт у військовій частині А0515, військових частинах, підпорядкованих командиру військової частини А0515, ведеться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей їх діяльності.

6. Правила ведення соціального паспорта:

1) якщо підрозділи військової частини дислокуються в різних населених пунктах, соціальний паспорт оформлюється для кожного підрозділу. В інших підрозділах військової частини соціальний паспорт ведеться за рішенням командування;

2) соціальний паспорт уточнюється:

періодично – станом на 01 січня та 01 липня;

у разі прибуття до військової частини (гарнізону) вищих посадових осіб держави, Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, під час підготовки до інспектувань та перевірок;

у разі значних якісних змін в організаційно-штатній структурі та укомплектованості особовим складом військової частини;

3) заступник начальника гарнізону з виховної роботи складає соціальний паспорт гарнізону:

на мирний час – згідно з розділами ІІІ–VI додатка 2 до цієї Інструкції;

на особливий період – згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу ІІ додатка 3 до цієї Інструкції;

4) джерелами інформації, необхідної для заповнення соціального паспорта, є:

результати вивчення суспільно-політичної обстановки в районі розташування військової частини (підрозділу);

дані соціологічних досліджень (аналізів) та психологічних обстежень військовослужбовців;

висновки з оцінки морально-психологічного стану особового складу військової частини (підрозділу);

аналіз потреб та запитів військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників;

відомості з обліку особового складу військової частини (підрозділу);

інші передбачені законодавством України та документально оформлені відомості соціального характеру, які забезпечують здійснення моніторингу соціальних процесів у військових частинах та гарнізонах;

5) обробка персональних даних здійснюється за згодою суб’єкта персональних даних. Під час збору, обробки та збереження персональних даних військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників особи, яким надаються такі дані для заповнення соціального паспорта, повинні забезпечувати дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Персональні дані військовослужбовців, членів їхніх сімей, працівників підлягають видаленню та знищенню у термін протягом п’яти робочих днів з дня уточнення соціального паспорта у разі, якщо суб’єкт персональних даних припинив правовідносини з військовою частиною;

6) складання та ведення соціального паспорта мають здійснюватися з урахуванням чинного законодавства України з питань охорони державної таємниці.

7. Ведення соціального паспорта покладається:

у військових частинах та підрозділах – на заступників командирів по роботі з особовим складом, а у разі відсутності в штаті військової частини (підрозділу) такої посади – на посадову особу, яку визначає командир військової частини (підрозділу);

у гарнізонах – на заступників начальників гарнізонів з виховної роботи.

Тимчасово виконуючий
обов’язки начальника
Головного управління
морально-психологічного
забезпечення ЗСУ
полковник

ФОРУМ специалистов по охране труда

Вышли Новые Правила

Vodyan 14 дек. 2016

Внесені зміни до наказу Міністра оборони України від 29 вересня 2014 року № 688 “ Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт ”

Прикрепленные файлы

  • mou_501_28.09.2016.rtf24,88К 132 Количество загрузок:
  • mou_688_29.09.2014_iz_zminami.rtf193,71К 101 Количество загрузок:

Vodyan 15 дек. 2016

Зміни до Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Vodyan 22 янв. 2017

Отменен наказ № 44 МО України від 18.02.2000 http://www.ohrantrud. entov/file/1962 Про затвердження форми Відомчої статистичної звітності з охорони праці у Збройних Силах України

Наказ МОУ №548 від 21.10.2016 Про затвердження форм звітності з охорони праці та безпечного ведення робіт у Збройних Силах України

Прикрепленные изображения

Прикрепленные файлы

  • mou_548_21.10.2016_zvitnist_z_ohoronpraci.pdf957,73К 366 Количество загрузок:

Vodyan 02 февр. 2017

Наказ МОУ №663 від 08.12.2016, Мінюст № 1738/29868 від 30.12.2016 » Про затвердження Положення про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України»

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 19 вересня 1996 року № 264 “Про затвердження Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 1996 року за № 580/1605 (із змінами)

Vodyan 08 февр. 2017

Наказ МО України від 01.12.2016 № 653 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин спеціального військового призначення».
http://zakon2.rada.g. s/show/z1727-16
Діє з 27.01.2017.

Прикрепленные файлы

  • mou_653_01.12.2016_VPM.rar481,8К 51 Количество загрузок:

Крымчанин 09 февр. 2017

В связи с постами 361 — 365 имею рацпредложения по оптимизации структуры госорганов — в связи с оживлением в министерстве обороны деятельности по охране труда считать воинскую службу разновидностью трудовой деятельности и включить его (МО) отдельным филиалом министерства труда и социальной политики

Нормативно-правові акти у сфері мобілізаційної підготовки

Закони України

Укази Президента України

Про часткову мобілізацію (від 17 березня 2014 року № 303/2014)

Про часткову мобілізацію (від 06 травня 2014 року № 454/2014)

Про часткову мобілізацію (від 21 липня 2014 року № 607/2014)

Про часткову мобілізацію (від 14 січня 2015 року № 15/2015)

Постанови Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази міністерств і відомств України

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 (наказ Міністерства оборони України від 28 лютого 2017 року № 118, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2017 року за № 366/30234)

Програма формування страхового фонду документації Міністерства аграрної політики України на 2012 — 2016 роки (погоджено Головою Державного департаменту страхового фонду документації 10 листопада 2010 року та затверджено Міністром аграрної політики України 30 листопада 2010 року)

Наказ 366 моу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.09.2016 N 474

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів Міністра оборони України

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним законодавством наказую:

1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Міністра оборони України згідно з переліком (додаток до наказу).

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України генерал армії України С. Т. Полторак

Додаток
до наказу Міністерства оборони України
12.09.2016 N 474

Перелік
наказів Міністра оборони України, які втратили чинність

Міністерство юстиції повідомляє про нормативно-правові акти, зареєстровані 6 квітня – 23 травня

Дата надходження акта

Дата державної

реєстрації акта

Номер акта за державним реєстром

Назва органу,що видав нормативно-правовий акт

Назва акта, дата його видання, номер акта

Міністерство екології та природних ресурсів України

Наказ від 16 березня 2016 року № 101 «Про внесення змін до Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

Міністерство оборони України

Наказ від 24 березня2016 року № 158 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України»

Міністерство внутрішніх справ

Наказ від 22 березня 2016 року № 193 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 жовтня 2014 року№ 1133»

Міністерство фінансів України

Наказ від 18 березня2016 року № 373 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 17 березня2016 року № 356 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»

Міністерство екології та природних ресурсів України

Наказ від 23 березня 2016 року № 110 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від 21 березня 2016 року № 219 «Про внесення змін до Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

Міністерство інфраструктури України

Наказ від 15 березня 2016 року № 107 «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України»

Міністерство оборони України

Наказ від 18 березня2016 року № 147 «Про затвердження Змін до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України»

Міністерство фінансів України

Наказ від 18 березня2016 року № 370 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 15 березня 2016 року№ 282 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

Міністерство юстиції України

Наказ від 04 квітня2016 року № 980/5 «Про внесення змін до Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі»

Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 18 березня 2016 року № 288/189 «Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від18 березня 2016 року № 208 «Про внесення зміни до Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

Міністерство оборони України

Наказ від 21 березня2016 року № 152 «Про затвердження Порядку організації охорони об’єктів державної авіації»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 28 березня 2016 року № 104 «Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики України від 03 листопада 2005 року № 602»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 28 березня 2016 року № 105 «Про внесення зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня2011 року № 546»

Державна інспекція ядерного регулювання України

Наказ від 21 березня 2016 року № 39 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України»

Міністерство фінансів України від

Наказ 25 березня2016 року № 387 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»

Міністерство молоді та спорту України

Наказ від18 березня 2016 року № 980 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві молоді та спорту України»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 21 березня2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення»

Міністерство культури України

Наказ від 21 березня2016 року № 144 «Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею»

Міністерство фінансів України

Наказ від 18 березня2016 року № 375 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 23 березня 2016 року № 201 «Про затвердження форми довідки про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України»

Міністерство юстиції України

Наказ від 11 квітня2016 року № 1079/5 «Про затвердження Типового положення про відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від24 березня 2016 року № 204 «Про деякі питання організації виконання стрибків з парашутом у Національній гвардії України»

Міністерство внутрішніх справ України

Положення про присвоєння звання «Інструктор повітрянодесантної підготовки» Національної гвардії України»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 29 березня 2016 року № 108 «Про внесення зміни до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва»

Міністерства оборони України

Наказ від 25 березня2016 року № 160 «Про затвердження Змін до Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій»

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Рішення від 10 березня 2016 року № 306 «Про внесення змін до Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від25 березня 2016 року № 287 «Про внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей, затверджених наказом Мінсоцполітики від18 червня 2012 року№ 366»

Міністерство юстиції України

Наказ від 12 квітня 2016 року № 1098/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць»

Міністерство оборони України

Наказ від 21 грудня2015 року № 740 «Про затвердження Правил користування, ремонту і утримання автомобільних доріг Міністерства оборони України»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення виконавчої дирекції від 18 березня 2016 року № 370 «Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку»

Фонд державного майна України

Наказ від 23 березня2016 року № 577 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від11 квітня 2016 року№ 1080/5/263 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11 серпня 2014 року№ 1312/5/377»

Міністерство оборони України, Генеральна прокуратура України

Наказ від 18 березня 2016 року № 148/122 «Про затвердження Інструкції про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 10 березня2016 року № 304 «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494»

Міністерство оборони України

Наказ від 22 березня2016 року № 155 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 17 березня 2016 року № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

Національне антикорупційне бюро України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 18 березня 2016 року № 07/07

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 17 березня2016 року № 334 «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня2012 року № 1258»

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП – розподіл природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з розподілу природного газу»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП – транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з транспортування природного газу»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4 — НКРЕКП – зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу»

Управління державної охорони України

Наказ від 25 березня 2016 року № 90/ДСК

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 24 березня 2016 року № 205 «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України»

Міністерство фінансів України

Наказ від 28 березня 2016 року № 394 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 05 квітня 2016 року № 373 «Про внесення змін до Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 30 березня 2016 року № 226 «Про внесення змін до Інструкції з оформлення командирами військових частин Національної гвардії України матеріалів про військові адміністративні правопорушення»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 24 березня 2016 року № 376 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 304 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 червня 1997 року № 177»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Центральне управління Служби безпеки України

Наказ від 19 березня 2016 року № 138 «Про затвердження Інструкції про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні»

Служба безпеки України

Наказ від 31 березня 2016 року № 07

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 21 березня 2016 року № 190 «Про затвердження Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України»

Національне агентство України з питань державної служби

Наказ від 22 березня 2016 року № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особистих справ державних службовців»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 30 березня 2016 року № 282 «Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 30 березня 2016 року№ 283 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від24 березня 2016 року № 240 «Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації»

Міністерство охорони здоров’я України

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-2/о «Протокол застосування фізичного обмеження та/або ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади

Міністерство охорони здоров’я України

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о «Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та/або ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади

Міністерство соціальної політики України

Наказ від23 березня 2016 року № 277 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на офіційне найменування та логотип державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від22 березня 2016 року № 199 «Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від22 березня 2016 року № 200 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11 квітня 2006 року № 282»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від16 лютого 2016 року№ 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Наказ від 05 квітня 2016 року№ 82 «Про затвердження Форми проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Наказ від 01 квітня 2016 року№ 80 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від 29 березня 2016 року № 238 «Про затвердження Технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничноїкількості кабельних муфт»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ від 28 березня 2016 року № 518 «Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації»

Міністерство юстиції України

Наказ від 18 квітня 2016 року № 1129/5 «Про внесення змін до Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру»

Міністерство юстиції України

Наказ від 18 квітня 2016 року № 1130/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року№ 3539/5»

Міністерство юстиції України

Наказ від 18 квітня 2016 року № 1131/5 «про внесення змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від25 березня 2016 року № 286 «Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ від 29 березня 2016 року № 524 «Про затвердження переліку обладнання та устаткування, які необхідно мати спеціалізованому підприємству або його приймальним пунктам або спеціалізованому металургійному переробному підприємству при здійсненні операцій з металобрухтом»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від 25 березня 2016 року № 233 «Про затвердження Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Умови, диференційовані показники і розміри преміювання за підсумками роботи за рік керівників державних підприємств (об’єднань державних підприємств), що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Умови, диференційовані показники і розміри преміювання за підсумками роботи за квартал керівників казенних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Умови, диференційовані показники і розміри преміювання за підсумками роботи за рік керівників казенних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Умови, диференційовані показники і розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, в тому числі казенних (об’єднань державних підприємств), що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Наказ від 24 березня 2016 року № 227 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 589/81 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерства промислової політики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року № 141/212/91»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 10 березня 2016 року № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 343 «Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 243 «Про внесення змін до наказу МВС від 21 липня 2011 року № 459 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 01 березня 2016 року № 145 «Про затвердження Норм належності техніки зв’язку та інформатизації Національної гвардії України»

Норми належності основних типів техніки зв’язку об’єднаного вузла зв’язку, вузлів зв’язку територіальних управлінь, військових частин, Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України

Норми належності основних типів техніки зв’язку для підрозділів територіальних управлінь, військових частин, Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України

Норми належності основних типів техніки зв’язку установ, баз та закладів Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України

Норми належності основних типів техніки інформатизації для об’єднаного вузла зв’язку, відділів зв’язку територіальних управлінь, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів) та військових частин Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України

Норми належності основних типів техніки інформатизації для Головного управління Національної гвардії України, територіальних управлінь, вищих навчальних закладів, військових частин, закладів, установ і баз Національної гвардії України

Міністерство екології та природних ресурсів України від

Наказ 05 квітня 2016 року № 144 «Про встановлення норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2016/2017 років»

Міністерство оборони України

Наказ від 30 березня 2016 року № 170 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 05 квітня 2016 року № 250 «Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Національної поліції України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від06 квітня 2016 року № 261 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 листопада 2013 року № 1126»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 28 березня 2016 року № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення виконавчої дирекції від 24 березня 2016 року № 388 «Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються»

Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів України,

Пенсійний фонд України

Наказ від 28 березня 2016 року № 305/392, постанова правління від 28 березня 2016 року № 6-1 «Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату»

Міністерство культури України

Наказ від 28 березня 2016 року № 162 «Про затвердження Положення про Міжнародний мистецький фестиваль «Довженко.UA»

Міністерство фінансів України

Наказ від 28 березня 2016 року № 393 «Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Міністерство аграрної політики

Наказ від 31 березня 2016 року № 113 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства аграрної політики та продовольства України»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від 30 березня 2016 року № 313 «Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Рішення виконавчої дирекції від 28 березня 2016 року № 434 «Про затвердження Положення про порядок відбору осіб, які можуть виконувати роботи (надавати послуги) неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 29 березня 2016 року № 361 «Про порядок реєстрації випуску акцій при капіталізації банків»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 30 березня 2016 року № 228 «Про затвердження Порядку організації та проведення первинної та додаткової експертизи комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів і підрозділів Національної поліції України»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 432 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський учнівський конкурс «Зміни до Конституції – нове обличчя місця, де ти живеш!»

Міністерство фінансів України

Наказ від 28 березня 2016 року № 395 «Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»

Міністерство юстиції України

Наказ від 20 квітня 2016 року № 1183/5 «Про затвердження Типового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»

Міністерство юстиції України

Типове положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 31 березня 2016 року№ 508 «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 330 «Про внесення змін до Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від 31 березня 2016 року № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 29 березня 2016 року№ 223 «Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції»

Центральне управління Служби безпеки України

Наказ від 31 березня 2016 року№ 166 «Про внесення змін до Інструкції про порядок вивчення співробітниками Служби безпеки України іноземних мов, удосконалення рівня володіння ними та мовної сертифікації»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 31 березня 2016 року № 524 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»

Національне агентство України з питань державної служби

Наказ від 12 квітня 2016 року № 75 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного управління державної служби України та Національного агентства України з питань державної служби»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 08 квітня 2016 року № 328 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2014 року № 253»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ від 05 квітня 2016 року№ 83/411/625 «Про визнання таким, втратив чинність, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15 червня 2001 року№ 97/298/124»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 07 квітня 2016 року № 85 «Про затвердженняіндексів до балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2016 року»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 29 березня 2016 року № 360 «Про визначення рентної вартості цінних паперів»

Міністерство оборони України

Наказ від 30 березня 2016 року № 172 «Про затвердження Інструкції з організації охорони та захисту військового майна, яке знаходиться на території державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, силами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

Наказ від 15 квітня 2016 року № 277 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 29 листопада 2011 року№ 350»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 31 березня 2016 року № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»

Пенсійний фонд України

Постанова правління від08 квітня 2016 року № 7-1 «Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням

Пенсійний фонд України

Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 641 «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 листопада 2011 року № 261»

Державна авіаційна служба України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 222 «Про внесення змін до наказу Державної авіаційної служби України від 24 жовтня 2014 року № 686»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 341 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 вересня 2011 року № 607»

Міністерство юстиції України

Наказ від 27 квітня 2016 року № 1235/5 «Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 12 квітня 2016 року № 391 «Про порядку виплати акціонерним товариствам дивідендів»

внутрішніх справ України

Наказ від 04 квітня 2016 року № 244«Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 143 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету лісового господарства України від 16 грудня 1997 року № 121»

Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 06 квітня 2016 року № 145/84«Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 24 березня 2016 року № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 418 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 08 квітня 2016 року № 401 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128»

Генеральна прокуратура України

Наказ від 05 квітня 2016 року № 135 «Про затвердження Порядку складення Присяги прокурора»

Національне агентство України з питань державної служби

Наказ від 06 квітня 2016 року № 72 «Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»

Міністерство юстиції України

Наказ від 22 квітня 2016 року № 1196/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Розпорядження від 07 квітня 2016 року № 718, наказ від 07 квітня 2016 року № 131 «Про деякі питання здійснення страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування»

Умови страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стандартні страхові тарифи для страхування майбутнього врожаю окремих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стандартний договір страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інструкція щодо заповнення Акта огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур для страхування майбутнього врожаю озимих зернових культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інструкція щодо заповнення Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Інструкція щодо заповнення Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, методом контрольованого обмолоту (страховий продукт 3)

Міністерство юстиції України

Наказ від 22 квітня 2016 року № 30/5-ДСК

Національне агентство України з питань державної служби

Наказ від 11 квітня 2016 року № 74 «Про внесення змін до Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 06 квітня 2016 року № 259 «Про затвердження Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій»

Міністерство інфраструктури України

Наказ від 06 квітня 2016 року № 135 «Про затвердження Форми та опису службового посвідчення посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 07 квітня 2016 року № 575 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 144 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 вересня 2013 року № 517»

Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 80/352 «Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 05 квітня 2016 року № 05

Міністерство фінансів України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 428 «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку»

Міністерство інфраструктури України

Наказ від 26 квітня 2016 року № 161 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв’язку України»

Зміни до Збірника тарифів на перевезення залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Міністерство інфраструктури України

Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від15 квітня 2016 року № 313 «Про затвердження Правил відбору та прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ»

Міністерство юстиції України

Наказ від 28 квітня 2016 року № 1278/5 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від15 квітня 2016 року № 315 «Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 06 квітня 2016 року № 260 «Про затвердження Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від08 квітня 2016 року № 402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

Міністерство закордонних справ України

Наказ від07 квітня 2016 року № 99 «Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів на представницькі витрати закордонними дипломатичними установами України»

Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство соціальної політики України

Наказ від 05 квітня 2016 року№ 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку»

Міністерство фінансів України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 430 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного казначейства України»

Управління державної охорони України

Наказ від07 квітня 2016 року № 112 «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Управління державної охорони України»

Міністерство молоді та спорту України

Наказ від18 квітня 2016 року № 1462 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 11 серпня 2014 року № 2624»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 12 квітня 2016 року № 92 «Про затвердження Змін до Положення про конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 337/429 «Про затвердження Змін до Механізму міжбюджетних розрахунків за медичну допомогу, надану хворим міжобласними медичними спеціалізованими закладами, центрами»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 08 квітня 2016 року № 381 «Деякі питання державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання»

Положення про Комісію з державного визнання документів про вищу духовну освіту

Міністерство освіти і науки України

Положення про Комісію з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання

Генеральна прокуратура України

Наказ від 06 квітня 2016 року № 139 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань»

Міністерство юстиції України

Наказ від 06 травня 2016 року № 1327/5 «Про затвердження Змін до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Міністерство фінансів України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 441 «Про внесення змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 156 «Про затвердження Змін до Інструкції з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 30 березня 2016 року № 239/229 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв’язку»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 12 квітня 2016 року № 390 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)»

Антимонопольний комітет України

Розпорядження від 12 квітня 2016 року № 8-рп «Про затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Державна авіаційна служба України

Наказ від 11 квітня 2016 року № 258 «Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 157 «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду»

Державна служба статистики України

Наказ від11 квітня 2016 року № 56 «Про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від13 квітня 2016 року № 361 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 12 квітня 2016 року № 419 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 154 «Про затвердження Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства та Порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Порядок визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження від 14 квітня 2016 року № 793 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року№ 4934»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 18 квітня 2016 року № 06

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 05 травня 2016 року № 07

Міністерство юстиції України

Наказ від 06 травня2016 року № 1331/5 «Про внесення змін до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»

Міністерство юстиції України

Наказ від 06 травня 2016 року № 1332/5 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства юстиції України»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від13 квітня 2016 року № 359 «Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни ( ціни відшкодування) на препарати інсуліну»

Міністерство охорони здоров’я України

Порядок розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 08 квітня 2016 року № 87 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2009 року№ 358»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від14 квітня 2016 року № 303 «Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

Міністерство внутрішніх справ України

Зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ- свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ- свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

Постанова від 14 квітня 2016 року № 613 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 12 квітня 2016 року № 410 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від 25 квітня 2016 року № 49/ДСК

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 12 квітня 2016 року № 411 «Про затвердження Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій»

Міністерство культури України

Наказ від 19 лютого 2016 року № 70 «Про затвердження Порядку накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 15 1 Закону України «Про кінематографію»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 28 квітня 2016 року № 327 «Про внесення змін до наказу МВС від 10 липня 2015 року № 838»

Міністерство молоді та спорту України

Наказ від18 квітня 2016 року № 1461 «Про затвердження форми пропозиції та Критеріїв висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»

Міністерство молоді та спорту України

Критерії висунення кандидата на присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Пенсійний фонд України

Постанова правління від14 квітня 2016 року № 8-1 «Про затвердження Правил з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Пенсійного фонду України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 28 квітня 2016 року № 328 «Про внесення змін до наказу МВС від 14 серпня 2015 року № 975»

Міністерство охорони здоров’я України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 362 «Про затвердження Переліку інфекційних захворювань»

Служба безпеки України

Наказ від 13 квітня 2016 року № 182/ДСК

Міністерства внутрішніх справ України

Наказ від22 квітня 2016 року № 318 «Про затвердження Правил пропускного режиму на території апарату Міністерства внутрішніх справ України»

Міністерство оборони України

Наказ від 18 квітня 2016 року № 208 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями та творчими спілками, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2016 році»

Міністерство фінансів України

Наказ від 22 квітня 2016 року № 455 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від 15 квітня 2016 року № 311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 21 квітня 2016 року № 645 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 29 лютого 2016 року № 194 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних закладів України «Козацька наснага»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження від 19 квітня 2016 року № 825 «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження від 19 квітня 2016 року № 826 «Про внесення змін до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення від 26 квітня 2016 року № 497 «Про внесення змін до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Антимонопольний комітет України

Розпорядження від 26 квітня 2016 року № 12-рп «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства»

Служба зовнішньої розвідки України

Наказ від 21 квітня 2016 року № 116/ДСК

Міністерство юстиції України

Наказ від 16 травня 2016 року № 1418/5 «Про затвердження положень про програми диференційованого виховного впливу на засуджених»

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Освіта»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Професія»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Правова просвіта»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Духовне відродження»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Творчість»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Фізкультура і спорт»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Подолання алкогольної залежності»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Подолання наркотичної залежності»

Міністерство юстиції України

Положення про програму диференційованого виховного впливу на засуджених «Підготовка до звільнення»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Наказ від 22 квітня 2016 року № 97 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону»

Фонд державного майна України

Наказ від 26 квітня 2016 року № 867 «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 21 квітня 2016 року № 444 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий екологічний парламент»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Рішення від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-К (піврічна) «Про основні показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-А (річна) «Розподіл технічних засобів телекомунікацій за адміністративно-територіальними одиницями»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Рішення від 01 березня 2016 року № 110 «Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»

Міністерство молоді та спорту України

Наказ від 29 квітня 2016 року № 1715 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань оплати праці»

Міністерство інфраструктури України

Наказ від26 квітня 2016 року № 162 «Про внесення змін до Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками»

Державна служба статистики України

Наказ від22 квітня 2016 року № 68 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби статистики України»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 12 травня 2016 року № 509 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557»

Міністерство освіти і науки України

Наказ від 12 травня 2016 року № 510 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня 2007 року № 781»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від29 лютого 2016 року № 141 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання іноземців та осіб без громадянства в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від25 квітня 2016 року № 319 «Про затвердження Інструкції про порядок направлення представника Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол»

Міністерство внутрішніх справ України

Наказ від27 квітня 2016 року № 325 «Про внесення змін до наказу МВС від 07 грудня 2009 року № 515»

Міністерство фінансів України

Наказ від 07 квітня 2016 року № 422 «Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд України

Наказ від 26 квітня2016 року № 86/464 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12 жовтня 2007 року № 270/551», постанова правління від 26 квітня 2016 року № 10-1 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-10»

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ від 04 травня 2016 року № 320 «Про затвердження Положення про надання безоплатної первинної правової допомоги в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України»

Міністерство культури України

Наказ від 04 травня 2016 року № 296 «Про затвердження Положення про Раду з питань культурно-мистецької освіти Міністерства культури України»

Міністерство оборони України

Наказ від 04 травня 2016 року № 237 «Про внесення змін до деяких наказів Міністра оборони України з питань забезпечення безпеки дорожнього руху у Збройних Силах України»

Міністерство оборони України

Наказ від 29 квітня 2016 року № 231 «Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями»

Міністерство соціальної політики України

Наказ від16 травня 2016 року № 515 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року№ 77»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ від 04 травня 2016 року № 778 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Державна регуляторна служба України, та форми для подання запиту на одержання публічної інформації»