Меню Закрыть

Гпк 258

Гражданский процессуальный кодекс Украины (ГПК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 258. Зміст заяви

1. У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

2. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 258 Цивільного процесуального кодексу України

1. Заява про встановлення фактів, що мають юридичне значення, крім вимог, передбачених коментованою статтею, повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим ст. 119 ЦПК. Якщо в заяві не зазначено, який конкретно факт заявник просить встановити, з яких причин неможливо одержати або відновити документи, що посвідчують цей факт, якими доказами цей факт підтверджується, або до заяви не приєднано довідки про неможливість одержання чи відновлення необхідних документів, суддя відповідно до ст. 121 ЦПК постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, зазначаючи підстави, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків. У разі невиконання цих вимог заява вважається неподаною і повертається заявникові, про що суд постановляє ухвалу.

У кожному разі суддя зобов’язаний перевірити підвідомчість даної заяви суду. Якщо за законом заява не підлягає судовому розгляду, суддя мотивованою ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд залишає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах (п. 6 ст. 235 ЦПК).

2. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, можуть бути порушені в суді за заявами як безпосередньо заінтересованих у цьому осіб, так і інших громадян та організацій, коли за законом вони вправі звернутися до суду в інтересах інших осіб, а також за заявою прокурора.

При подачі однією особою заяв про встановлення декількох фактів, що мають юридичне значення, всі ці заяви відповідно до правил ст. 126 ЦПК можуть бути об’єднані і розглянуті судом в одному провадженні. Інші вимоги не можуть розглядатися в провадженні про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Залежно від мети встановлення фактів заінтересованими особами у цих справах можуть бути, наприклад, відділи соціального захисту — у справах про встановлення факту перебування на утриманні особи, яка померла, для призначення пенсії заявникові; інші спадкоємці — у справах про встановлення факту прийняття спадщини; органи внутрішніх справ — у справах про встановлення факту родинних відносин для вирішення питання про належність до громадянства України; органи страхування — у справах про встановлення факту належності страхового свідоцтва.

3. До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість відновлення втрачених документів. У випадках, коли щодо отримання доказів є складнощі, суд за клопотанням заявника зобов’язаний витребувати такі докази.

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины
Статья 258. Форма и содержание апелляционной жалобы

1. Апелляционная жалоба подается в письменной форме.

2. В апелляционной жалобе должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается жалоба;

2) полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество) (для физических лиц) лица, подающего апелляционную жалобу, ее местонахождение (для юридических лиц) или место жительства или пребывания (для физических человек), почтовый индекс, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) при его наличии или номер и серия паспорта для физических лиц — граждан Украины, номера средств связи и электро ннои почты, официальная электронный адрес, при наличии;

3) полное наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество) (для физических лиц) других участников дела, их местонахождение (для юридических лиц) или место жительства или пребывания (для физических лиц);

4) решение или постановление, которое обжалуется;

5) в чем заключается незаконность и (или) необоснованность решения или определения (неполнота установления обстоятельств, имеющих значение для дела, и (или) неправильность установления обстоятельств, имеющих значение для дела, вследствие необоснованного отказа в принятии доказательств, неправильного их исследования или оценки, непредставление доказательств по уважительным причинам и (или) неправильное определение в соответствии с установленными судом обстоятельств правоотношений и т.д.);

6) новые обстоятельства, подлежащие установлению, доказательства, которые подлежат исследованию или оценке, обоснование уважительности причин непредставления доказательств в суд первой инстанции, возражения против доказательств, использованных судом первой инстанции;

7) ходатайство лица, подавшего жалобу;

8) дата получения копии судебного решения суда первой инстанции обжалуемого;

9) перечень документов и других материалов, которые прилагаются.

3. В апелляционной жалобе прилагаются:

1) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если жалоба подана представителем и в деле нет подтверждения его полномочий;

2) доказательства уплаты судебного сбора;

3) доказательства направления копии жалобы другой стороне по делу;

4) доказательства, подтверждающие дату получения копии обжалуемого судебного решения суда первой инстанции, при наличии.

4. Если апелляционная жалоба подается лицом, освобожденным от уплаты судебного сбора в соответствии с законом, в ней указываются основания освобождения от уплаты судебного сбора.

Комментарии к СТ 258 ГПК РФ

Статья 258 ГПК РФ. Решение суда и его реализация

Комментарий к статье 258 ГПК РФ:

1. Нормы комментируемой статьи регулируют вопросы, связанные с решением по делу об оспаривании действий (бездействия), решений органов государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего с учетом норм гл. 16 ГПК РФ.

Принимая решение об удовлетворении заявления, суд не вправе выходить за пределы рассмотренных требований. Так, установив, что письменное обращение, поступившее должностному лицу, не рассмотрено в течение предусмотренного ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срока, суду следует признать бездействие этого должностного лица незаконным и обязать его рассмотреть обращение заявителя в установленный судом срок, не предрешая существа решения, которое должно быть принято.

При удовлетворении заявления в резолютивной части решения суда необходимо указать:

либо на признание незаконным решения (ненормативного правового акта, решения о возложении на заявителя обязанности или решения о привлечении заявителя к ответственности) и в необходимых случаях — на принятие в установленный судом срок мер для восстановления в полном объеме нарушенных прав и свобод заявителя или устранения препятствий к их осуществлению;

либо на признание незаконным действия (бездействия) и на возложение на орган или должностное лицо обязанности в течение определенного судом срока совершить в отношении заявителя конкретные действия.

Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя или препятствия к осуществлению его прав и свобод.

При вынесении решения по делу о защите прав и свобод неопределенного круга лиц суду также необходимо определить способ размещения информации о принятом решении, обеспечивающий свободный доступ к этой информации любого лица (гражданина или организации), права и свободы которого могли быть нарушены оспоренным решением, действием (бездействием), с тем чтобы такое лицо имело возможность своевременно осуществить защиту своих субъективных прав (п. 28 Постановления от 10 февраля 2009 г. N 2).

Направляя решение суда для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа или лицу, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган или лицу, в сопроводительном письме следует указывать на требование ч. 3 комментируемой статьи.

Судам необходимо осуществлять контроль за поступлением таких сведений в суд и при их отсутствии направлять в орган или лицу запрос, касающийся исполнения судебного решения.

Ответственность за неисполнение решения суда предусмотрена ст. 315 УК РФ.

2. Комментируемая статья по своему конституционно-правовому смыслу предоставляет объединениям граждан (юридическим лицам) право на подачу в суд заявлений об оспаривании решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, государственных или муниципальных служащих и предполагает обязанность суда рассмотреть такое заявление по существу (Определение Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2004 г. N 213-О).

Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги

Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 28.08.2018
  • вступив у чинність 15.12.2017

Ст. 258 Господарський процесуальний кодекс України в останній чинній редакції від 15 грудня 2017 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ IV. Перегляд судових рішень

Глава 1. Апеляційне провадження

§ 1. Апеляційна скарга

Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб — громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);

4) рішення або ухвала, що оскаржується;

5) у чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

3. До апеляційної скарги додаються:

1) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень;

2) докази сплати судового збору;

3) докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі;

4) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції, за наявності.

4. Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

Статья 258 ГПК РФ. Решение суда и его реализация (действующая редакция)

Это старая редакция документа

1. Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.

2. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу.

3. В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части второй статьи 206 настоящего Кодекса.

4. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 258 ГПК РФ

1. При рассмотрении дела по существу суду надлежит выяснять:

— имеет ли орган (лицо) полномочия на принятие решения или совершение действия. В случае, когда принятие или непринятие решения, совершение или несовершение действия в силу закона или иного нормативного правового акта отнесено к усмотрению органа или лица, решение, действие (бездействие) которых оспариваются, суд не вправе оценивать целесообразность такого решения, действия (бездействия), например при оспаривании бездействия, выразившегося в непринятии акта о награждении конкретного лица;

— соблюден ли порядок принятия решений, совершения действий органом или лицом в том случае, если такие требования установлены нормативными правовыми актами (форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом следует иметь в виду, что о незаконности оспариваемых решений, действий (бездействия) свидетельствует лишь существенное несоблюдение установленного порядка;

— соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного действия (бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового акта, регулирующих данные правоотношения.

2. Основанием к удовлетворению заявления может служить нарушение требований законодательства хотя бы по одному из оснований, свидетельствующих о незаконности принятых решений, совершенных действий (бездействия).

3. По смыслу норм, закрепленных в главах 23 и 25 ГПК РФ, возможность принятия судом отказа от принятого к производству заявления по данной категории дел не исключается. При решении вопроса о допустимости принятия отказа от заявления с учетом положений ч. 2 ст. 39, ст. 173 ГПК РФ суду следует выяснять мотивы, по которым заявитель отказывается от своих требований, является ли такой отказ его свободным волеизъявлением, не противоречит ли он закону и не нарушает ли права и свободы заявителя, а также других лиц, интересы которых он представляет, понятны ли заявителю последствия принятия судом отказа от заявления.

4. По делам данной категории суд не вправе утвердить мировое соглашение между заявителем и заинтересованным лицом, поскольку в этом случае судом проверяется законность оспариваемых решений, совершенных действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и на решение этого вопроса не могут повлиять те или иные договоренности между заявителем и заинтересованным лицом.

5. Исходя из положений ст. 258 ГПК РФ суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права и свободы заявителя, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.

6. Принимая решение об удовлетворении заявления, суд не вправе выходить за пределы рассмотренных требований. Так, установив, что письменное обращение, поступившее должностному лицу, не рассмотрено в течение предусмотренного ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срока, суду следует признать бездействие этого должностного лица незаконным и обязать его рассмотреть обращение заявителя в установленный судом срок, не предрешая существа решения, которое должно быть принято.

7. При удовлетворении заявления в резолютивной части решения суда необходимо указать:

— либо на признание незаконным решения (ненормативного правового акта, решения о возложении на заявителя обязанности или решения о привлечении заявителя к ответственности) и в необходимых случаях на принятие в установленный судом срок мер для восстановления в полном объеме нарушенных прав и свобод заявителя или устранения препятствий к их осуществлению;

— либо на признание незаконным действия (бездействия) и на возложение на орган или должностное лицо обязанности в течение определенного судом срока совершить в отношении заявителя конкретные действия.

8. Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя или препятствия к осуществлению его прав и свобод.

9. При вынесении решения по делу о защите прав и свобод неопределенного круга лиц суду также необходимо определить способ размещения информации о принятом решении, обеспечивающий свободный доступ к этой информации любого лица (гражданина или организации), права и свободы которого могли быть нарушены оспоренным решением, действием (бездействием), с тем чтобы такое лицо имело возможность своевременно осуществить защиту своих субъективных прав.

10. Поскольку главами 23 и 25 ГПК РФ не установлено каких-либо особенностей в отношении судебных расходов по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, вопрос о судебных расходах, понесенных заявителями и заинтересованными лицами, разрешается судом в соответствии с правилами, предусмотренными главой 7 ГПК РФ.

11. В случае признания обоснованным заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления или структурного подразделения таких органов, являющегося юридическим лицом, судебные расходы подлежат возмещению соответственно этим органом либо структурным подразделением. С учетом того что указанные органы выступают в качестве заинтересованных лиц, чьи решения, действия (бездействие) признаны незаконными, они возмещают судебные расходы на общих основаниях за счет собственных средств.

12. С привлеченного к участию в деле органа государственной власти и органа местного самоуправления могут быть взысканы судебные расходы, понесенные заявителем, в случае признания незаконным решения, действия (бездействия), принятого или совершенного:

— структурным подразделением этого органа, не являющимся юридическим лицом;

— не являющимся юридическим лицом органом, имеющим властные полномочия и созданным на основании решения этого органа государственной власти или органа местного самоуправления;

— должностным лицом, государственным или муниципальным служащим, которые осуществляют профессиональную служебную деятельность в данном органе.

13. Направляя решение суда для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа или лицу, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган или лицу (ч. 2 ст. 258 ГПК РФ), в сопроводительном письме следует указывать на требование ч. 3 ст. 258 ГПК РФ, согласно которому об исполнении решения суда должно быть сообщено в суд и гражданину не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. Исполнение решения может производиться по правилам, указанным в ч. 2 ст. 206 ГПК РФ.

14. Судам необходимо осуществлять контроль за поступлением таких сведений в суд и при их отсутствии направлять в орган или лицу запрос, касающийся исполнения судебного решения.

15. Если при рассмотрении дела будут установлены недостатки в деятельности органов или лиц, принявших оспоренные решения, совершивших оспоренные действия (бездействие), суду надлежит реагировать на допущенные нарушения вынесением частного определения в адрес вышестоящего органа или в адрес органа, в котором осуществляет профессиональную деятельность должностное лицо, государственный или муниципальный служащий.

16. Установив обоснованность доводов заявления, суд признает обжалуемое действие (решение) незаконным и обязывает удовлетворить требование гражданина, отменяет примененные к нему меры ответственности либо иным путем восстанавливает его нарушенные права.

17. В решении об удовлетворении заявления необходимо указать правовые нормы, нарушенные обжалуемым действием (решением), и конкретные действия, которые должны быть совершены для устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод гражданина или препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод. В частности:

а) в случае отказа в выдаче гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, заключения о таком заболевании, необходимого для подтверждения права на внеочередное получение жилого помещения по договору социального найма (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ), суд признает это действие неправомерным и обязывает соответствующее должностное лицо медицинского учреждения выдать гражданину необходимый документ;

б) в случае необоснованного отказа в регистрации автотранспортного средства суд обязывает должностное лицо государственной автомобильной инспекции зарегистрировать за заявителем автотранспортное средство;

в) в случае необоснованного отказа в исправлении в специальном документе записи о национальности суд обязывает соответствующее должностное лицо внести требуемое исправление;

г) при необоснованном наложении на гражданина штрафа или иного взыскания не уполномоченным на это лицом суд признает такие действия незаконными и обязывает соответствующее должностное лицо устранить допущенные нарушения закона.

18. Если сотрудник органов внутренних дел оспаривает законность приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания в связи с тем, что указанное взыскание не соответствует тяжести совершенного им проступка, то суд вправе проверить, соблюдены ли лицом, применившим к сотруднику органов внутренних дел меры дисциплинарного взыскания, требования, установленные ч. 3 ст. 40 Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и п. 13.4 Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, и либо признать дисциплинарное взыскание соразмерным тяжести проступка, либо отменить его.

19. В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать данный орган предоставить заявителю таковые в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. Исключения в отношении предоставляемых судье сведений, перечисленные в ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», не могут препятствовать ему принимать законное и справедливое решение, в том числе по восстановлению нарушенных прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.

20. Решение по делу по заявлению прокурора о признании правового акта противоречащим закону может быть обжаловано в апелляционном порядке.

21. Вступившее в законную силу решение суда о признании акта (кроме закона субъекта Российской Федерации) либо отдельной его части незаконными влечет признание этого акта или его части недействующими с момента их принятия, о чем необходимо указывать в резолютивной части решения.

22. Решение по делу о признании противоречащим закону нормативного правового акта или сообщение о таком решении должно быть опубликовано в средстве массовой информации, в котором был опубликован данный нормативный правовой акт (ст. 35 Закона РФ «О средствах массовой информации»), о чем следует указать в резолютивной части решения. В необходимых случаях суд в резолютивной части решения вправе обязать редакцию средства массовой информации опубликовать сообщение о признании недействительным иного правового акта, если он был опубликован данным средством массовой информации.

23. При вынесении решения об удовлетворении заявления суду надлежит обсуждать вопрос о необходимости его немедленного исполнения (ч. 1 ст. 212 ГПК РФ).

24. Обращая к немедленному исполнению решения о выплате денежных сумм (в том числе и в возмещение морального вреда), суды, в соответствии с ч. 1 ст. 212 ГПК РФ, должны требовать от заявителей обеспечения поворота исполнения решения на случай его отмены.

25. Суд обязан направить копию решения соответствующему органу или должностному лицу не позднее трех дней после вступления решения в законную силу (а в случае обращения решения к немедленному исполнению — после вынесения решения) для устранения допущенного нарушения.

26. Судам рекомендуется обеспечивать контроль за исполнением решений об удовлетворении заявлений. Соответствующий орган или должностное лицо обязаны сообщить суду и гражданину об исполнении решения не позднее чем в месячный срок со дня получения решения.

27. Нарушения требований закона об обязательном исполнении решений суда подрывают авторитет судебной власти, свидетельствуют о неуважении к суду. Поэтому судам надлежит принимать все предусмотренные законом меры для обеспечения исполнения своих решений в установленный законом срок.

28. Основными причинами неисполнения судебных решений являются:

1) отсутствие на счете организации денег и отсутствие надлежащего финансирования;

2) незнание или умышленное игнорирование требований закона об обязательном исполнении судебных решений должностными лицами, обязанными эти решения исполнить.

29. С учетом указанных причин, суды могут принимать различные меры, чтобы обеспечить соблюдение требований закона в случаях неисполнения или несвоевременного исполнения своих решений.

30. Когда должностные лица заявляют о невозможности исполнить судебное решение в предусмотренный законом месячный срок, в связи с отсутствием денежных средств, суды должны разъяснить им их право обратиться в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения в соответствии со ст. 203 ГПК РФ. При этом в суд должны быть представлены документы, с достоверностью подтверждающие отсутствие денег на счете учреждения в соответствующий период, дату предполагаемого поступления необходимых средств, а также другие данные и документы, необходимые для рассмотрения этого вопроса судом. В случае удовлетворения просьбы об отсрочке, суд назначает новый срок для исполнения решения и берет дело на контроль. Если основания для отсрочки исполнения отсутствуют, суд принимает предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

31. В ряде случаев судам удавалось добиться исполнения судебных решений в результате разъяснения должностным лицам требований закона и ответственности за их нарушение или направления письменных отношений с такими разъяснениями вышестоящим должностным лицам. Если должностные лица отказывались исполнять решения суда, то в некоторых случаях суды возбуждали уголовные дела либо по признакам статьи 188.2 УК РСФСР (в настоящее время — ст. 315 УК РФ) (в большинстве случаев), либо по признакам статьи 260 УК РСФСР (сейчас — ст. 285 УК РФ).

32. Суды могут применять штраф к должностным лицам или обращать взыскание на имущество должника, тем более что для применения этих мер имеются основания по многим делам.

33. Одной из мер, применяющейся судами, может быть обращение взыскания на денежные средства организаций и учреждений, как правило, путем наложения ареста на их счета. Однако при применении этой меры суды не всегда учитывают, что обращение взыскания на денежные средства может производиться лишь в таких размерах, которые необходимы для обеспечения погашения задолженности. Арест должен налагаться не на весь счет юридического лица, а лишь на денежные средства в той сумме, которая необходима для обеспечения выплат, указанных в решении суда.

34. При рассмотрении дел данной категории по апелляционным жалобам и представлениям прокурора обязанность по доказыванию законности оспариваемых решений, совершенных действий (бездействия), возложенная ч. 1 ст. 249 ГПК РФ на орган или лицо, принявшие такое решение или совершившие такое действие (бездействие), сохраняется за этими лицами и на стадии апелляционного производства по делу при исследовании принятых судом апелляционной инстанции новых доказательств, которые невозможно было представить в суд первой инстанции.

35. О порядке исчисления процессуальных сроков см. содержание и комментарий к ст. ст. 107, 108 ГПК РФ.

36. См. также комментарий к ст. ст. 198, 206, 253, 257 ГПК РФ.