Меню Закрыть

Коап украины ст 173

Оглавление:

Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 173-2. Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания

Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а равно невыполнение срочного запретного предписания лицом, тосовно которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае его вынесения, —

влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, —

влекут за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Коментар:

Об’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері громадського порядку. Громадський порядок — це обумовлена потребами суспільства система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами система відносин, що складаються у громадських місцях в процесі спілкування людей, і яка має на меті забезпечення спокійної обстановки суспільного життя, нормальних умов для праці і відпочинку людей, для діяльності державних органів, а також підприємств, установ та організацій. Відмінною особливістю дрібного хуліганства від хуліганства, що наказується в кримінальному порядку, є те, що воно не має характеру грубого порушення громадського порядку, яке причиняє суттєву шкоду суспільним відносинам, правовим та законним інтересам громадян. Дрібне хуліганство необхідно відрізняти від таких схожих дій, як самоправство, приниження гідності, нанесення побоїв, або інших проступків, які мають наслідком адміністративну відповідальність (поява у нетверезому стані у громадських місцях, порушення правил руху і т. ін.).

Об’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у нецензурній лайці в громадських місцях, образливому ставленні до громадян та інших діях, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

Найбільш розповсюдженою формою дрібного хуліганства є нецензурна лайка у громадських місцях, під якою необхідно розуміти найбільш цинічні лайки, що належать, як правило, до сфери статевих відносин, непристойні висловлювання, один із найогидніших різновидів словесної брутальності. Іншою формою цього правопорушення є образливе ставлення до громадян, під яким необхідно розуміти докучливу поведінку, пов’язану з образливими діями, що зневажають честь і гідність людини та утискають будь-чию волю, до того ж у грубій розв’язній манері. Це може бути: хапання за одяг, насильницьке утримання за руки, демонстративне зривання головного убору, вимога дати цигарку або пускання в обличчя диму від неї, непристойна пропозиція дівчині та інші подібні дії. Для всіх цих випадків характерним є ігнорування волі та бажання оточення, прагнення нав’язати свою волю, а точніше свавілля.

Конкретні прояви цього правопорушення надзвичайно різноманітні. Таке розмаїття законодавець визначив терміном «інші подібні дії», до яких необхідно віднести: насильницьке вторгнення в громадські місця всупереч забороні певних осіб, які слідкують за порядком; безпідставне порушення спокою громадян телефонними дзвінками, лихослів’я по телефону; співання непристойних пісень; вигуки, свист під час демонстрації кінофільмів; ґвалт, крики з хуліганських мотивів біля вікон громадян у нічний час; справляння природних потреб у не відведених для цього місцях; поява у громадському місці в оголеному вигляді; самовільна без потреби зупинка комунального транспорту; нанесення непристойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, двері чи вчинення написів нецензурного змісту; неправдиве повідомлення про смерть родичів, знайомих, якщо це не призвело до тяжких наслідків; грубе порушення черг, яке супроводжується ображанням громадян та проявленням неповаги до них; знищення або пошкодження з хуліганських мотивів якого-небудь майна у незначних розмірах тощо.

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього правопорушення є місце його скоєння, а саме — громадське місце, яке дістало законодавче визначення як частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони (Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 р. № 2899-1У).

Суб’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу. Особа усвідомлює, що її дії протиправні, вона передбачає, що в результаті їх здійснення будуть порушені громадський порядок і прагне до цього. Елементом суб’єктивної сторони дрібного хуліганства є також мотив задоволення індивідуальних потреб самоствердження шляхом ігнорування гідності інших людей.

Суб’єктом правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.

Суд обобщил практику относительно мелкого хулиганства

18.06.2015 17:47

Киевский районный суд г. Одессы обобщил судебную практику рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) за 2014 год.

Объектом правонарушения предусмотренного ст. 173 КУоАП являются общественные отношения в сфере охраны общественного порядка, объективная сторона данного правонарушения, предусмотренная ст. 173 КоАП Украины, выражается в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам и других подобных действиях, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан.

Субъектом правонарушения является физическое вменяемое лицо, которому исполнилось 16 лет, а субъективная сторона правонарушения определяется отношением к последствиям и характеризуется наличием вины в форме прямого или косвенного умысла.

В ходе изучения Киевским районным судом г. Одессы судебной практики по рассмотрению дел об административных правонарушениях по ст. 173 КоАП Украины за 2014 установлено, что в суд поступило 722 дела о совершении хулиганских действий. Из них рассмотрено 558 дел и возвращено на доработку 164 дела.

Также судьями выносились постановления о прекращении дела за отсутствием события и состава административного правонарушения — 54 дела, в связи с истечением сроков наложения административного взыскания были закрыты 88 дел.

Киевским районным судом г. Одессы за 2014 наложено 411 административных взысканий, из них:

Общественные работы — 2;

Административный арест — 15.

За отчетный период 2014 года, для надлежащего оформления по статье 173 КоАП Украины, возвращено 161 дело.

Анализируя дела об административных правонарушениях по ст. 173 КУоАП за 2014 год, которые были возвращены на доработку оказалось, что большинство дел возвращались на дооформление в связи с тем, что не было обеспечено явку в суд правонарушителя, а согласно ст. 277 КУоАП дело об административном правонарушении по ст. 173 КУоАП рассматривается в течение суток со дня получения органом, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела.

Также за отчетный период 2014 Киевским районным судом г. Одессы за ст. 173 КУоАП было закрыто 54 дела за отсутствием события и состава административного правонарушения. Так, согласно постановлению суда от 08.12.2014 года было рассмотрено дело в отношении гражданина Т., который согласно протоколу от 14.10.2014 года, находясь в пьяном виде в общественном месте, выражался нецензурной бранью, оскорбительно приставал к гражданам, нарушил общественный порядок, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.173 КоАП Украины. В судебном заседании гражданин Т. неоднократно не являлся, в материалах дела каких — либо доказательств совершения гражданином Т. хулиганских действий суду не предоставлено. В материалах дела отсутствуют заявления и объяснения каких — либо лиц, которые подтвердили совершение Т. хулиганских действий, нарушивших общественный порядок. Также отсутствует документ, подтверждающий нахождение Т. в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем суд пришел к выводу, что в действиях Т. отсутствуют событие и состав административного правонарушения.

Основным видом взыскания за 2014 по ст. 173 КУоАП было наложении взыскания в виде штрафа. Судом наложен штраф на 394 человека на общую сумму штрафа 21468 гривен (оплачено добровольно 5272 гривен).

Изучив данную категорию дел следует, что при наложении административного взыскания судом всегда учитывается характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Штрафы исключены из перечня наказаний за насилие в семье

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которым исключила штрафы из перечня наказаний за насилие в семье.

За решение №0920 проголосовали 275 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в ст. 173-2 Кодекса об административных правонарушениях устанавливается, что совершение насилия в семье (физического, психологического или экономического характера) наказуемо общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом сроком до 7 суток (раньше — влекут за собой наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40, или исправительные работы сроком до месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест сроком до 5 суток).

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвержено административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных ч. 1 этой статьи, — влекут за собой общественные работы на срок от 40 до 60 часов или административный арест сроком до 15 суток (раньше — влекут за собой наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток).

Дмитрий Павленко, юрист, адвокат, юридические услуги, договор купли-продажи, образцы договоров, договор аренды, договор поставки

Усилена административная ответственность за мелкое хулиганство

Согласно Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения» от 02.12.2010 года внесены ряд изменений в ст.ст. 173, 173-2, 178, 185 КУоАП. В большинстве своем в санкции указанных статей добавлены такие административные взыскания как: общественные работы, исправительные работы, а также увеличены размеры штрафов.

Так, совершение мелкого хулиганства (ст. 173 КУоАП) влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн.) или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Совершение насилия у семьи, невыполнения защитного предписания (ст. 173-2 КУоАП) влечет за собой наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 грн. до 85 грн.) или общественных работ на срок от тридцати до сорока часов, или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пяти суток.

Повторность указанного правонарушения влечет за собой наложение штрафа уже от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 грн. до 170 грн.), или общественных работ, на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Ужесточение санкций коснулись и статьи, предусматривающей ответственность за распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде (ст. 178 КУоАП) . Совершение указанных правонарушений влечет за собой наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (от 102 грн. до 136 грн.), или общественных работ, на срок от двадцати до тридцати часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

А злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования, из охраны общественного порядка и государственной границы, военнослужащего (ст. 185 КУоАП) влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 136 грн. до 255 грн.), или общественных работ, на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.